KONTAKTY

Zafido s.r.o.
Kutnohorská 429/2
109 00 Praha 10
tel: +420 723 629 675
fax: +420 723 629 675
info@textilky.cz

ZBOŽÍ V AKCI
Všeobecné obchodní podmínky

 

 1. Všeobecná ustanovení:

 

Provozovatel

Provozovatelem internetového obchodu www.textilky.cz je obchodní společnost:

Zafido s.r.o.

IČO: 01548204 

DIČ: CZ01548204

 

Sídlo firmy:

U Plynárny 1455/70

101 00, Praha - Michle                

 

Adresa provozovny:

Kutnohorská 429/2

Praha 10 – Štěrboholy

109 00

 

Zákazník souhlasem s Obchodními podmínkami potvrzuje, že je starší 18 let. V opačném případě je povinen nahradit Dodavateli škodu, kterou mu uvedením nepravdivé informace způsobí.

Všechny uvedené ceny jsou konečné a jsou uvedeny včetně DPH.

Objednávka provedená Zákazníkem je pro Zákazníka závazná a je návrhem na uzavření smlouvy.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Dodavatel doručí Zákazníkovi potvrzení vyjadřující souhlas s objednávkou.

Dodavatel si vyhrazuje právo neodsouhlasit Zákazníkovi objednávku zejména v případě, že zboží není skladem u výrobce. V takovém případě Dodavatel oznámí Zákazníkovi obvykle do 2 pracovních dnů nedostupnost zboží.

 

 

 1. Dodání a doprava zboží:

Zákazník má možnost volby způsobu dodání zboží, není-li dále uvedeno jinak. Náklady na dopravu zboží nese Zákazník. Je možnost volby dopravy mezi dopravou zajišťovanou přímo Dodavatelem (případně Smluvním partnerem Dodavatele) a přepravou zajišťovanou třetí osobou, a to:

1.

DPD - na území ČR

Výše objednávky   Cena přepravy

Do 1000 Kč               99 Kč

Nad 1000 Kč             Zdarma

Při platbě na dobírku je příplatek 30 Kč k ceně poštovného.

Dodací lhůta činí 5 dnů od potvrzení objednávky Dodavatelem, nedohodnou-li se strany jinak. V případě platby předem na účet či v případě platby kartou online však tato lhůta počne běžet nejdříve v okamžiku obdržení platby Dodavatelem. 

Zákazník je povinen veškeré dodané zboží prohlédnout bezprostředně po doručení zboží, nejpozději však do jednoho dne, a případné vady neprodleně oznámit Dodavateli.

 

 

3.   Osobní odběr

Osobní převzetí veškerých produktů je možné zdarma na adrese Kutnohorská 429/2, Praha 10 – Dolní Měcholupy po předchozí domluvě s Dodavatelem na telefonním čísle: 723 629 675 nebo prostřednictvím emailu info@textilky.cz. Osobní převzetí je ZDARMA. 

V případě osobního převzetí je Zákazník povinen veškeré zboží prohlédnout ještě před převzetím zboží, a v případě vad tyto neprodleně oznámit Dodavateli a zboží nepřevzít.

 

4.   Platba

Zákazník může zvolit mezi následujícími způsoby platby:

 • Platba předem na účet u Komerční banky č. 107-4897230297/0100
 • V hotovosti při osobním převzetí či dodání Dodavatelem či Smluvním partnerem Dodavatele.
 • Platba kartou online či při osobním převzetí.

Zákazník souhlasí, že bude-li mu vystavena faktura, může mu být zaslána elektronicky, a to na e mailovou adresu, kterou uvedl Zákazník při vyplnění objednávky

 

 

5.   Některé aspekty práv Spotřebitelů

Dodavatel Zákazníka informuje a Zákazník akceptací těchto všeobecných obchodních podmínek potvrzuje, že byl informován o následujícím:

 

 1. Zákazník, který je Spotřebitelem, má zákonné a zákonem limitované právo na odstoupení od smlouvy - podmínky, lhůta a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy jsou stanoveny v čl. 6 těchto všeobecných obchodních podmínek.
 2. V případě odstoupení od smlouvy ponese Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, případně náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 3. Zákazník, který je Spotřebitelem, se může se svými stížnostmi obrátit podnětem či jiným způsobem stanoveným právními předpisy za podmínek stanovených právními předpisy na Českou obchodní inspekci, případně na další orgány dohledu nebo státního dozoru. Každý Zákazník má právo obrátit se se svou stížností též na

Dodavatele, a to bez dalších podmínek na e-mailovou adresu opletal.p@zafido.cz.

 

6.   Právo Spotřebitele na odstoupení od smlouvy 

Tento článek všeobecných obchodních podmínek se uplatní pouze ve vztahu k Zákazníkovi, který je Spotřebitelem.

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, jak tento den vyplývá z těchto všeobecných obchodních podmínek.  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat Dodavatele formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Spotřebitel je pro takové odstoupení oprávněn použít pro odstoupení od smlouvy vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 1 těchto všeobecných obchodních podmínek, není to však jeho povinností. 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Není-li dále určeno jinak, pokud odstoupí Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení Spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které Dodavatel od Spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Dodavatelem nabízený). 

Pro vrácení plateb použije Dodavatel stejný platební prostředek, který Spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud Spotřebitel výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady.

Spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zpět nebo je předat na adrese sídla Dodavatele. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi, včetně funkčnosti.

 

7.   Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Zákazník, který je Spotřebitelem, má podle § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZoOS“) právo na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy, která bude uzavřena mezi Dodavatelem a Zákazníkem, který je Spotřebitelem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (tedy orgánem, který takový spor je oprávněn řešit) je ve smyslu § 20e písm. d) ZoOS Česká obchodní inspekce. Internetová adresa České obchodní inspekce je www.coi.cz. 

Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Internetová adresa Evropského spotřebitelského centra Česká republika je www.evropskyspotrebitel.cz.

 

8.   Společná ustanovení

Veškeré loga, obrázky, fotky, popisky, texty atd. jsou duševním vlastnictvím Dodavatele a nikdo jich nesmí užít v rozporu s příslušnými zákonnými předpisy o ochraně duševního a průmyslového vlastnictví.

Záruka za zboží se řídí příslušnými právními předpisy.

Zákazník je povinen do objednávky uvést pravdivé údaje. V opačném případě odpovídá Dodavateli za škodu.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018

 

 

 

 

             

Příloha č. 1 všeobecných obchodních podmínek:

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

 • Adresát : ZAFIDO s.r.o., se sídlem U plynárny 1455/70, Michle, 101 00 Praha 10

 

 

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto 

   zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 • Datum objednání(*)/datum obdržení(*) …………………………………….
 • Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů …………………………………….
 • Adresa spotřebitele/spotřebitelů …………………………………….…………………………………….

 

 • Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je  tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

…………………………………….…………………………………….

 

 • Datum …………………………………….

 

 

 (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 

 

 

MjVjN2UwM